Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.


06 Dec, 2018

BOELei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

A protección das persoas físicas en relación co tratamento de datos persoais é un dereito fundamental protexido polo artigo 18.4 da Constitución española. Nos últimos anos da pasada década intensificáronse os impulsos tendentes a lograr unha regulación máis uniforme do dereito fundamental á protección de datos no marco dunha sociedade cada vez máis globalizada.

Esta lei orgánica consta de noventa e sete artigos estruturados en dez títulos, vinte e dúas disposicións adicionais, seis disposicións transitorias, unha disposición derogatoria e dezaseis disposicións finais.