ANPE

Anpe, Sindicato Independente, é un Sindicato Profesional e maioritario no ámbito do Ensino Público.

Dende o seu nacemento como Organización Sindical en 1978 experimentou un forte crecemento e consolidación grazas á coherencia dos seus obxectivos e a eficacia das súas actuacións, o que favoreceu a identificación dos docentes co modelo sindical que ANPE representa como unha Organización Sindical aberta e plural que asume os valores do Humanismo e a Civilización do Mundo Occidental.

Para consultar os nosos Estatutos pulse na seguinte ligazón Consultar estatutos

Esta Asociación Nacional de Profesores Estatais, en siglas ANPE, é un Sindicato Independente, unha organización sindical con personalidade xurídica e plena capacidade de obrar, constituída o día 7 de xuño de 1978 ao amparo da Lei 19/1977 e inscrita co número 354 no correspondente rexistro público.

O seu enderezo legal fíxase en Madrid, C/ Carretas, 14-5º A, sen prexuízo de que en calquera momento o órgano competente poida acordar o seu traslado, sen que isto signifique modificación dos Estatutos.

ANPE poderá establecer tamén sedes autonómicas, provinciais e locais, así como aquelas delegacións que considere convenientes para o cumprimento dos seus fins.

ANPE dedicará a súa actividade a defensa dos intereses profesionais, sindicais e sociais de todos os seus afiliados co fin de acadar unha sociedade máis libre, máis xusta e acorde coa dignidade e a liberdade da persoa.

ANPE ten por obxecto facer efectivo o dereito de igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, dacordo coa Constitución Española, coa Lei Orgánica 3/2007 e coas Directivas da Comunidade Europea ao respecto, en calquera dos ámbitos da vida.

As actividades e fins de ANPE non teñen, nin se propoñen, ánimo de lucro algún.

ANPE está disposto ao encontro con quen propugne a mesma concepción sindical e aberto ao diálogo con organizacións que admitan o pluralismo democrático. Poderá coaligarse, asociarse, federarse ou confederarse e integrarse con outras organizacións españolas, estranxeiras ou internacionais dentro da legalidade vixente.

 • Estatal.
 • Comunidade Autónoma.
 • Provincial.
 • Insular.
 • Comarcal.
 • Local.
 • Seccións no extranjero.
 • Centro de traballo.
 • ANPE é un sindicato profesional, formado por docentes do ensino público, que está comprometido exclusivamente cos intereses deste colectivo e coa mellora da educación.
 • ANPE é un sindicato independente, que asume as súas decisións con liberdade, sen dependencia política, económica ou confesional.
 • ANPE se autofinancia coas cotas da súa afiliación.
 • ANPE é un sindicato sectorial consolidado, con máis de trinta anos de actividade sindical recoñecido pola súa coherencia, cunha afiliación en constante crecemento e que goza da condición de máis representativo no sector educativo.
 • ANPE é un sindicato eficaz, que logrou numerosas melloras para o ensino público e os seus profesionais e que presta aos seus afiliados un importante número de servizos de calidade.
 • ANPE é un sindicato reivindicativo, que proxecta a súa acción sindical na mellora constante das condicións en que se exerce a profesión docente, na implantación dun modelo educativo de calidade baseado nos parámetros de rigor e esforzo, e na defensa do ensino público.
 • ANPE, é un sindicato innovador, diferente ao resto dos que configuran o panorama sindical, preparado para novos retos, que comparte os problemas do profesorado porque está formado por docentes.
 • ANPE é un sindicato participativo e plural, respectuoso coas conviccións persoais dos seus afiliados, no que están representados todos os colectivos sen discriminación algunha, e no que teñen cabida todos os profesores.
 • ANPE é un sindicato aberto ao profesorado de todos os niveis educativos, en calquera situación profesional.
 • ANPE é un sindicato de ámbito estatal, que presta atención aos docentes de todas as provincias e comunidades autónomas, nos seus propios territorios e con equipos específicos.
 • ANPE é un sindicato con proxección internacional, e participa activamente das iniciativas da Unión Europea como membro integrante da CESI (Confederación Europea de Sindicatos Independentes).
 • ANPE é un sindicato en auxe que, mantendo a súa exclusividade de ámbito, vai proxectar a súa representatividade a partir de agora na Federación de Sindicatos Independentes de Educación e Sanidade, FSES, cuxo obxectivo é facer chegar mellor a voz dos profesionais independentes ante as administracións do Estado.
 • ANPE é o sindicato que creou o servizo Defensor do Profesor para atender a todos os docentes que sufran problemas de convivencia escolar.
 • ANPE é un sindicato con personalidade propia, que se esforza por representar con coherencia os intereses do profesorado e por mellorar a calidade do sistema educativo, todo iso con transparencia e honestidade.
 • Dignificación social e profesional dos docentes.
 • Mantemento do carácter estatal dos Corpos Docentes e o seu dereito á mobilidade en toda España.
 • Elaboración do Estatuto da Función Pública Docente.
 • Esixencia á Administración de accións que estimulen o perfeccionamento do profesorado.
 • Promoción dos Mestres Licenciados ao Corpo de Profesores de Ensino Secundario e destes ao Ensino Universitario, en condicións reais de acceso.
 • Recuperación da función técnico-profesional dos claustros.
 • Establecemento dun marco xurídico que garanta a convivencia e correcto funcionamento dos Centros.
 • Equiparación horaria e do complemento de destino co Corpo de Profesores de Secundaria para todos os Mestres que impartan docencia neste nivel educativo.
 • Mantemento do dereito a que todos os postos de traballo do primeiro ciclo da ESO poidan ser ocupados por Mestres. Retribucións orzamentarias nas que se contemplen, como mínimo, incrementos salariais en proporción ao índice anual de prezos ao consumo.
 • Titorías retribuídas en todos os niveis educativos.
 • Redución da xornada laboral docente.
 • Asignación dos recursos humanos e materiais que garantan unha adecuada aplicación da Reforma.
 • Incremento da cota de substitucións e cobertura inmediata de todas as baixas producidas nos Centros.
 • Conxelación do proceso de supresións e amortizacións en tanto non se definan a rede de Centros e os persoais previstos pola LOGSE.
 • Xubilación voluntaria aos sesenta anos ou trinta de servizos e incremento e prolongación indefinida das condicións de xubilación LOGSE.
 • Esixencia do mantemento do poder adquisitivo das pensións e actualización das que perciben os funcionarios que se xubilaron antes do 01/01/85.
 • Recoñecemento do dereito a matrícula gratuíta para os funcionarios docentes e para os seus fillos.
 • Implantación da xornada única en todos os Centros que a soliciten.

A promulgación da Lei Orgánica 11/1985, do 2 de agosto, de Liberdade Sindical, que estableceu no noso país a canle de representatividade dos sindicatos, permitiu a ANPE modificar os seus estatutos, no sentido de dar unha nova denominación, que pasaba a denominarse ANPE. (Publicado no BOE número 290, de 4 decembro de 1990).

Posteriormente sufriu unha nova modificación os seus Estatutos depositados no Ministerio de Traballo, anunciado en BOE número 301, do 11 de decembro de 2012, a través da Resolución da Dirección Xeral de Traballo, pola que se anuncia a modificación dos Estatutos de” ANPE-Sindicato Independente” (Depósito número 362/78).

Desde as primeiras eleccións sindicais, celebradas en 1987, é o sindicato máis representativo da función pública docente.

Participa activamente das iniciativas da Unión Europea como membro integrante da CESI (Confederación Europea de Sindicatos Independentes).

Mantendo a súa exclusividade de ámbito e identidade, proxecta a súa representatividade xunto aos sindicatos SATSE e CEMSATSE na FSES, o cal permitiu que hoxe esteamos presentes nas mesas de negociación de case todas as comunidades autónomas, ao computarse á FSES os delegados gañados polas organizacións sindicais ANPE, SATSE e CEMSATSE nas eleccións sindicais.

O sindicato ANPE creou en 2005 o servizo Defensor do Profesor para atender a todos os docentes que sufran problemas de convivencia escolar.

Estrutura nacional ANPE

Máximo órgano de goberno, dirección e administración de ANPE.

Constituído por:

 • O Comité Executivo Estatal.
 • Os Presidentes dos Consello Sindicais Provinciais (o de las Xestoras provinciais).
 • Os Secretarios Xerais dos Consellos Sindicais Sectoriais.
 • Os Delegados provinciais elixidos polos Consellos Sindicais Provinciais (un por cada 250 afiliados ou fracción).

No seu seo elíxese:

 • Presidencia e Vicepresidencia nacional.
 • O Secretariado Permanente Estatal.
 • O Comité de Garantías y Dereitos.

Máximo órgano de goberno entre Congresos.

Constituído por:

 • O Comité Executivo Estatal.
 • Os Presidentes dos Consellos Sindicais Provinciais (ou das Xestoras provinciais).
 • Os Secretarios Xerais dos Consellos Sindicais Sectoriais.
 • Os Delegados Provinciais elixidos polos Consellos Sindicais Provinciais (un por cada 1.000 afiliados).

O Comité Executivo Estatal é o Órgano de Goberno encargado da dirección e administración de ANPE, de acordo coas resolucións do Congreso Sindical ou do Consello Sindical Estatal, aos que dará conta da súa xestión.

Está constituído por:

 1. O Presidente Nacional, que será o seu Presidente.
 2. O Vicepresidente Nacional, que será o seu Vicepresidente.
 3. O Secretariado Permanente.
 4. Un Vogal, polo menos, por cada Autonomía, que será o Presidente Autonómico ou o Presidente da Xestora estatutariamente constituída, e os demais, se procede, elixidos por e de entre os Presidentes Provinciais de cada unha das Comunidades Autónomas, desenvolvéndose o procedemento de elección no Regulamento de Réxime Interior de ANPE, de acordo co número de provincias e o número de afiliados.

Desde o Congreso de ANPE, celebrado os días 17 e 18 de diciembre de 2021, forman parte do devandito órgano colexiado os seguintes membros:

 • José Francisco Venzalá González, Presidente nacional.
 • Sonia García Gómez, Vicepresidente Nacional.
 • José María Cuadrado Montañez, Secretario de Organización.
 • Ramón Izquierdo Castillejo, Secretario de Acción Sindical.
 • Mónica Sánchez de la Nieta, secretaria de Finanzas.
 • Pilar Gredilla Fontaneda, Secretaria de Comunicación.
 • Gumersindo Rodríguez Sáiz, Secretario de Formación.
 • Pedro Crespo González, Secretario de Acción Social.
 • Esteban Serrano Tamayo, Secretario de Actas.
 • Nuria Gómez Echagoyen, Presidenta de ANPE-Euskadi.
 • Teresa de Jesús Hernández Jiménez, Presidenta de ANPE Aragón
 • Antonia Vera Becerra, Presidente de ANPE Extremadura.
 • Rus Trueba Arcas, Presidenta de ANPE Cantabria.
 • Ramón Izquierdo Castillejo, Presidente de ANPE Castilla La Mancha.
 • Lauren Bárcenas Ortiz, Presidente de ANPE Comunidad Valenciana.
 • Julio Díaz Escolante, Presidente de ANPE Galicia.
 • Carolina Alcaraz Escandell, Presidenta de ANPE Baleares.
 • Teresa Busón Sero, Presidenta de ANPE Cataluña.
 • Andrés Cebrián del Arco, Presidente de ANPE Madrid.
 • Clemente Hernández Abenza, Presidente de ANPE Murcia.
 • Carlos Rodrigo Guerra, Presidente de ANPE Navarra.
 • Gustavo Navas Gil, Presidente de ANPE La Rioja.
 • Francisco Padilla Ruiz, Presidente de ANPE Andalucía.
 • Pedro José Crespo González, Presidente de ANPE Canarias.
 • Pedro Romero Pérez, Vocal, Presidente de ANPE Cádiz.
 • Nicolás Ávila Villanueva, Vocal, Presidente de ANPE Salamanca.
 • Julio César Casarrubios Sánchez, Vocal, Presidente de ANPE Toledo.

Los Comités de Garantías y Derechos existen a nivel Provincial, Autonómico y Estatal. Estarán integrados por cinco miembros en los ámbitos estatal y autonómico y por tres en el provincial, elegidos por el Congreso o Consejo Sindical respectivo. Tendrán como función:

 1. Entender de toda situación de conflicto entre afiliados, grupos de afiliados, dirigentes, organizaciones territoriales, órganos de gobierno y ámbitos o niveles sindicales, y de la relación entre ellos.
 2. Instruir el expediente y elevar al Comité Ejecutivo correspondiente las propuestas de resolución que procedan.

El Comité de Garantías y Derechos Estatal está formado por los siguientes miembros:

 • Presidente: Lorenzo Jiménez Ríos.
 • Vicepresidenta: Carolina Fernández del Pino Vidal.
 • Vocal: Pilar Sánchez Vázquez.
 • Vocal: María José Blanco García.
 • Vocal: Jesús Niño Triviño
Estrutura autonómica ANPE

Dende o Congreso de ANPE GALICIA, celebrado o celebrado o 3 de marzo de 2018, os membros do Comité Executivo Autonómico está formado por todos os membros do Secretariado Autonómico de ANPE, xunto cos presidentes provinciais de Galicia:

Presidentes provinciais

 • Rosa Mª Urbano Rey, Presidenta de ANPE A Coruña
 • Mercedes Martínez Reija, Presidenta de ANPE Lugo
 • José Manuel Fernández López, Presidente de Ourense
 • Juan Ignacio Herrero Álvarez, Presidente de ANPE Pontevedra

Vogais

 • A Coruña: D. José Antonio Rey Rubal e D. Manuel Rodís Martínez
 • Lugo: D. Javier Gómez Vila e D. José Francisco López Varela
 • Ourense: Dª Iria Fernández Ordoñez e D. Celso Chao Corbal
 • Pontevedra: D. José María Tuda Poza e Dª Pilar Carballo Carballo
Estrutura provincial ANPE
 • Traballar para solucionar os problemas e dar respaldo a cada profesor individualmente, e para conseguir melloras nas condicións laborais e profesionais de todo o colectivo docente, por medio da reivindicación, a negociación, a movilización e a posta en marcha de campañas e estratexias.
 • Posibilitar y canalizar la participación de los docentes en sus ámbitos de representación, y lo hace como sindicato exclusivamente de profesores.
 • Estar especializado en el ámbito educativo y por ello, no tiene conflictos de intereses con otros sectores.
 • Prestar servicios efectivos: información profesional actualizada a diario, asesoramiento ante situaciones profesionales y administrativas, acompañamiento en las situaciones de conflicto a través del Defensor del Profesor, atención jurídica, convenios con diversas entidades, y actividades de formación y de ocio.
 • Trasladar a la opinión pública la realidad de la docencia, a través de sus publicaciones propias y de su aparición en los medios de comunicación, aportando puntos de vista profesionales a los debates sobre educación y expresando en toda ocasión la necesidad de valoración social que precisa la tarea docente.
 • Esforzarse por crear corrientes de opinión a favor de la tarea docente, la mejora de la convivencia en las aulas o la necesidad de un cambio de modelo y estructura en el sistema educativo, y defiende la recuperación de la autoridad del profesor, tanto académica como legal, mediante el reconocimiento de su condición de autoridad pública.
 • Mantenerse siempre cerca del profesorado, para descubrir y evidenciar nuevas necesidades o problemas y trasladar las preocupaciones de los docentes a los estamentos oficiales.

El artículo 27 de la Constitución establece la participación efectiva de todos los sectores afectados en la “programación general de la enseñanza”, a fin de hacer efectivo “el derecho de todos a la educación” (párrafo 5º).

Órganos de participación estatal en los que está presente ANPE

 • El Consejo Escolar del Estado, de carácter consultivo, de participación y asesoramiento para la programación general de la enseñanza y acerca de los proyectos de ley o reglamentos que hayan de ser propuestos o dictados por el Gobierno.
 • Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, órgano consultivo del Estado y de participación de los sectores relacionados con las enseñanzas artísticas. Desarrolla una labor de asesoramiento y de elaboración de propuestas al Gobierno de España en relación con los distintos aspectos de estas enseñanzas.

A lei de transparencia publicada no BOE do 10 de decembro de 2013, no seu Artigo 3, apartado a), inclúe entre os suxeitos obrigados ás Organizacións Sindicais.

O Sindicato Independente de ANPE é membro da Federación de sindicatos de educación e saúde FSES. Nesa Federación, os resultados electorais dos sindicatos que compoñen a Federación son computados ante o Ministerio de Traballo. É por esta razón que ANPE, como unión representativa da Educación Pública non universitaria, recibe unha subvención pola súa representatividade sindical, este subsidio está xustificado pola FSES.

En el BOE de 24 de junio, BDNS: 352004, se convocó procedimiento de concesión de subvenciones a las Organizaciones Sindicales representativas del personal docente en Centros Públicos de Enseñanza no Universitaria.

Con Resolución de 10 de Octubre de 2017 de la Subsecretaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca el procedimiento de concesión de subvenciones a Organizaciones Sindicales representativas del personal funcionario docente de los centros públicos de enseñanza no universitaria.

Dicho gasto se imputará al crédito existente en la aplicación presupuestaria 18.01.322L.485 del vigente presupuesto.

En Resolución de 02 de enero de 2018, se concede a ANPE la cantidad de 17.999,93 € que han sido justificados con la Memoria Económica del año 2017 acompañada de las correspondientes facturas justificativas.

Todos los documentos justificativos han sido presentados en el Registro general del Ministerio de Educación Cultura y Deporte el 05/02/2018 según aparece en el PDF ADJUNTO

En el BOE Viernes 4 de julio de 2014, Orden ECD/1156/2014, de 18 de junio, por la que se convoca el procedimiento de concesión de subvenciones a organizaciones sindicales representativas del personal funcionario docente de los centros públicos de enseñanza no universitaria.

Cuya resolución ha sido publicada en el BOE de 30 de enero de 2015. Orden ECD/76/2015, de 20 de enero.

En dicha Resolución, se conceden a ANPE la cantidad de 18.581,32€, que han sido justificados con la Memoria Económica del año 2014 acompañada de las correspondientes facturas justificativas.

Todos los documentos justificativos de dicha subvención han sido presentados en el Registro general del Ministerio de Educación Cultura y Deporte el 03/02/2015 según aparece en el PDF ADJUNTO

BOE Viernes 25 de octubre de 2013 Dicha convocatoria produce una Resolución que aparece en el BOE Viernes 31 de enero de 2014, Orden SD/2556/2013 de 27 de Noviembre.

En dicha Resolución, se conceden a ANPE la cantidad de 21.601,56€, que fueron justificados con la correspondiente Memoria Económica. Todos los documentos justificativos a dicha subvención fueron presentados en el Registro general del Ministerio de Educación Cultura y Deporte 3l 05/02/2014, según aparece en el PDF ADJUNTO

En el BOE Viernes 25 de octubre de 2013. Orden ECD/1972/2013, de 8 de octubre, por la que se convoca el procedimiento de concesión de subvenciones a organizaciones sindicales representativas del personal funcionario docente de los centros públicos de enseñanza no universitaria.

Dicha convocatoria produce una Resolución que aparece en el BOE Viernes 31 de enero de 2014, Orden SD/2556/2013 de 27 de Noviembre.

En dicha Resolución, se conceden a ANPE la cantidad de 21.601,56€, que fueron justificados con la correspondiente Memoria Económica. Todos los documentos justificativos a dicha subvención fueron presentados en el Registro general del Ministerio de Educación Cultura y Deporte 3l 05/02/2014, según aparece en el PDF ADJUNTO

18/10/2016 Aceptación da subvención concedida pola Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia ao abeiro do convenio de colaboración para a realización dun programa de actuacións en materia de Normalización Lingüística. [ver].

18/10/2016 Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e ANPE para a realización dun programa de actuacións en materia de Normalización Lingüística [ver].

11/05/2016 Resolución da Subvención ás OOSS segundo a Orde de 11 de maio de 2016 (DOG 6/6/2016) [ver].

11/05/2016 Documentación xustificativa da subvención concedida pola Consellería de Traballo ao abeiro da Orde de 11 de maio de 2016 [ver].

03/11/2015 Aceptación da subvención concedida pola Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia o abeiro do convenio de colaboración para a realización dun programa de actuacións en materia de Normalización Lingüística [ver].

19/10/2015 Subvención en concepto de axudas para o desenvolvemento de actividades ordinarias das Centrais Sindicais [ver].

17/10/2014 Aceptación da subvención concedida pola Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia o abeiro do convenio de colaboración para a realización dun programa de actuacións en materia de Normalización Lingüística para o ano 2014 [ver].

10/11/2014 Subvención en concepto de axudas para o desenvolvemento de actividades ordinarias das Centrais Sindicais para o ano 2014 con cargo á aplicación orzamentaria 11.02.324A481.6 da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social [ver].

28/10/2014 Axudas destinadas a accións de fomento da Prevención de Riscos Laborais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014 (DOG nº 61 de 28/03/2014) [ver].

É o órgano competente encargado da execución de acordos, coas facultades e funcións emanadas do Comité Executivo Estatal.

Presidente

Presidente ANPE-Nacional

J. Francisco Venzalá

Presidente ANPE-Nacional

Es Licenciado en Física. Funcionario del Cuerpo de Profesores de Secundaria.

 • Funcionario desde 1993.
 • Analista de Sistemas en Rank-Xerox.
 • Master en Informática Educativa por UNED.
 • Profesor Tutor INTEF- Instituto Nal. De Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado del MEC.
 • Presidente de ANPE Cáceres desde 2007.
 • Vicepresidente ANPE-Extremadura desde 2008.
 • Secretario estatal de Acción Sindical desde 2010.
 • Vicepresidente Nacional desde 2014 a 2021.
 • Consejero en el Consejo Escolar del Estado.

Vicepresidenta

Vicepresidente ANPE-Nacional

Sonia García Gómez

Vicepresidenta ANPE-Nacional

Es Diplomada en Magisterio por Primaria. Máster en Periodismo. Funcionaria del Cuerpo de Maestros.

 • Funcionaria desde el 2003.
 • Integrada en ANPE Nacional desde 2006. Secretaria de Comunicación desde 2014.
 • Redactora Jefe de la Revista ANPE desde 2014.
 • Asesora de la revista Participación Educativa del Consejo Escolar del Estado.

Funciones de la Vicepresidenta nacional:

 • Sustituir al Presidente Nacional en caso de ausencia o enfermedad.
 • Coordinar los programas, estudios, planificación y asesoramiento en el seno del Secretariado Permanente Estatal.
 • Las que en ella delegue el Presidente Nacional.

Secretario de Organización

Secretario de Organización

José Mª Cuadrado Montáñez

Secretario de Organización

Es Diplomado en Magisterio por Ed. Física

 • Graduado en Educación Primaria por la Universidad de Jaén
 • Presidente de ANPE Jaén desde 2014
 • Secretario de Organización de ANPE Andalucía desde 2014

Funciones del Secretario de Organización:

Es el encargado de diseñar y potenciar la organización de ANPE en todos los niveles del Sindicato.

Secretario de Acción Sindical

Secretario de Acción Sindical

Ramón Izquierdo Castillejo

Secretario de Acción Sindical

Diplomado en Magisterio, por Primaria y Ed. Física y Licenciado en Psicopedagogía. Funcionario del Cuerpo de Maestros

 • Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
 • Secretario de Acción Sindical del 2006-2010 en ANPE Guadalajara.
 • Desde 2008 representante de ANPE en la Mesa Sectorial de Educación de Castilla la Mancha.
 • Presidente de ANPE Guadalajara desde el 2012-2016
 • Presidente de ANPE Castilla la Mancha desde 2015.

Funciones del Secretario de Acción Sindical:

Es el encargado de prever y estimular la acción sindical de ANPE en todos los niveles del Sindicato.

Secretaria de Finanzas

Secretaria de Finanzas

Mónica Sánchez de la Nieta

Secretaria de Finanzas
 • Licenciada en Ciencias Químicas
 • Licenciada en Ciencias y Tecnología de los Alimentos
 • Secretaria de Organización en ANPE-CLM desde 2014
 • Presidenta de ANPE Ciudad Real desde 2015

Funciones de La Secretaria de Finanzas:

Es el encargado de promover la obtención de recursos económicos, ordenar los pagos y aceptar los ingresos con el Presidente Nacional y con sujeción a los presupuestos y acuerdos de los Órganos de Gobierno. Actuará como Tesorero Nacional del Sindicato.

Secretaria de Comunicación

Secretaria de Comunicación

Pilar Gredilla Fontaneda

Secretaria de Comunicación

Custodia y mantiene actualizados los archivos de la documentación sindical, tanto pública como interna, de interés general, así como el registro de bienes y propiedades de la organización.

 • Maestra de Infantil y Primaria
 • Presidente de ANPE Valladolidad desde 2014
 • Presidente de ANPE Castilla y León desde 2006
 • Funciones de la Secretaria de Actas:

  Es la encargada de levantar las actas de los Órganos Colegiados de Gobierno, excepto las del Congreso Sindical, y custodiar todos los libros de actas del Sindicato.

Funciones de la Secretaria de Comunicación:

Es la encargada de transmitir a los afiliados y a la opinión pública los acuerdos, iniciativas y posiciones que el Sindicato adopte sobre los diversos temas profesionales y sindicales, así como de potenciar el prestigio y la imagen del Sindicato.

Secretario de Formación

Secretario de Formación

Gumersindo Rodríguez Sáiz

Secretario de Formación

Licenciado en Filología.

 • Funcionario del Cuerpo de Profesores de Secundaria desde 1992.
 • Profesor en el “IES Doctor Fleming” de Oviedo.
 • Miembro de la Junta de Personal Docente desde 2002.
 • Miembro del Consejo Escolar del Principado de Asturias desde 2002.
 • Representante en la Mesa Sectorial de Educación del Principado y en la Mesa General de la Función Pública como FSES.

Funciones del Secretario de Formación:

Es el encargado de programar, coordinar y estimular todas las actividades conducentes a la formación sindical y profesional de los afiliados.

Secretario de Acción Social

Secretario de Acción Social

Pedro Crespo González

Secretario de Acción Social
 • Licenciado en Ciencias Físicas.
 • Presidente de ANPE Canarias desde 2011.
 • Vicepresidente de ANPE Tenerife desde 2002.

Funciones del Secretario de Acción Social:

Es el encargado de prever y desarrollar acciones que pretendan mejoras de tipo social, cultural y de servicios de ocio para los afiliados. Asimismo, la atención a la política sindical hacia los jubilados.

Secretario de Actas

Secretaria de Actas

Esteban Serrano Tamayo

Secretario de Actas

Es Diplomado en Ed. Física

 • Licenciado en Psicopedagogía
 • Diploma de estudios avanzados en Ed. Física y Artística
 • Secretario de Organización en ANPE Madrid

Funciones del Secretario de Actas:

Es la encargada de levantar las actas de los Órganos Colegiados de Gobierno, excepto las del Congreso Sindical, y custodiar todos los libros de actas del Sindicato.Afiliate Bolsa de traballo CADP Concursos de traslados Formacion O defensor do profesor Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Oposiciones