Servicios Complementarios

Comedor escolar

 • Instrucións comedores escolares curso 2022/2023
 • Decreto 132/2013 (DOG 13/08/2013) do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación. 
 • Orde do 21 de febreiro de 2007  (DOG 21/2/07)  pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
 • Orde do 13 de xuño de 2008 pola que se modifica a do 21 de febreiro de 2007  (DOG 19/06/08
 • DECRETO 374/2009 do 6 de agosto, (DOG 14/08/2009) polo que se aproban os prezos públicos pola utilización dos comedores escolares nos centros docentes públicos  e DECRETO 439/2009, do 11 de decembro, (DOG 24/12/2009)  polo que se modifica o Decreto 374/2009 
  • 3,05 euros por día de servizo
  • 1,52 euros por día de servizo, nos supostos recollidos no artigo 4.2º. 

 

Transporte escolar

 • O Real Decreto 443/2001, do 27 de abril sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores. 
 • INSTRUCIÓN 4/2019 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2019-2020.

Equipamento Centros Educativos

 • Equipamento de centros: normas xerais

Xúntanse os documentos referidos ao equipamento de centros.

 • Equipamento de centros: catálogos xerais

Xúntanse os documentos referidos as características xerais do mobiliario básico de aula e outros espazos docentes, así como do material didáctico básico.Afiliate Bolsa de traballo CADP Concursos de traslados Formacion O defensor do profesor Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Oposiciones