INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - Regulamentos Orgánicos de Centro (ROC)

CENTROS PÚBLICOS INTEGRADOS (CPI) - Regulamentos Orgánicos de Centro (ROC)


CURSO 23/24 - DOG 19/06/23RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2023/24.

>> ORDENACIÓN e CURRICULO

                                            ​​             ORDE do 9 de agosto de 2023 pola que se amplía a relación de materias optativas do bacharelato e se establece o seu currículo.

  • RD 1105/2014 CURRICULO BÁSICO de ESO e BACHARELATO LOMCE  (BOE 03/01/2015) derrogados os artigos 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33 e 34, e os apartados 4 e 7 da disposición adicional cuarta. Derrogada toda a parte da ESO

 


>> AVALIACIÓN LOMLOE:


>> ADSCRICIÓN DO PROFESORADO - GUÍA de ANPE 

>> CONSELLOS ESCOLARES 

  • Decreto 92/1988, do 28 de abril, polo que se regulan os órganos de goberno dos centros públicos de ensino non universitario, modificado polo Decreto 279/1990, do 27 de abril e os decretos 324/1996, do 26 de xullo, 374/1996, do 17 de outubro, e Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro na disposición adicional terceira.1 para RENOVACIÓN PARCIAL.
  • Orde do 21 de outubro de 1996 pola que se determinan aspectos para a elección dos membros do consello escolar nos centros docentes non universitarios sustentatados con fondos públicos, establece o procedemento de integración no consello escolar do profesorado, do alumnado e dos pais e nais do alumnado do primeiro ciclo da educación secundaria obrigatoria que cursen estudos nun centro de primaria, e determina a composición dos consellos escolares dos institutos de educación secundaria con menos de oito unidades.

>> AUTONOMÍA E XESTIÓN ECONÓMICA - DOG  03/04/2003 - Decreto 201/2003Afiliate Bolsa de traballo CADP Concursos de traslados Formacion O defensor do profesor Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Oposiciones