OPOSICIÓNS 2020 - Oferta de Emprego Público (ESPECIALIDADES)


28 Nov, 2019

WEB - Práctica habitual na Xunta de Galicia: anuncio "publicitario" ante os medios da oferta de emprego público (OEP) sen negociación previa coas OOSS, o ninguneo segue patente. Ainda que "se venden" mais, as prazas de ingreso libre son 2000 que seguen sen cubrir as necesidades dos centros galegos cun profesorado mermado ano tras ano.

 Corpo de mestres :

Educación Infantil, Lingua Estranxeira: Inglés, Lingua Estranxeira: Francés, Educación Física, Música, Pedagoxía Terapéutica, Audición e Linguaxe, Educación Primaria

Corpo de ensino secundario

Filosofía, Grego, Latín, Lingua Castelá e Literatura, Xeografía e Historia, Matemáticas, Física e Química, Bioloxía e Xeoloxía, Debuxo, Francés, Inglés, Educación Física, Orientación Educativa, Tecnoloxía, Lingua Galega e Literatura, Economía, Administración de Empresas, Análise e Química Industrial, Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal, Formación e Orientación Laboral, Hostalaría e Turismo, Informática, Navegación e Instalacións Mariñas, Organización e Xestión Comercial, Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos, Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica, Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos, Procesos na Industria Alimentaria, Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos, Procesos Sanitarios, Procesos e Medios de Comunicación, Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel, Procesos e Produtos en Artes Gráficas, Procesos e Produtos en Madeira e Moble,

Corpo de profesores técnicos de FP

Cociña e Pastelaría, Equipos Electrónicos, Estética, Fabricación e Instalación de Carpintería e Moble, Instalacións e Mantemento de Equipos Térmicos e Fluídos, Instalacións Electrotécnicas, Laboratorio, Mantemento de Vehículos, Máquinas, Servizos e Produción, Mecanizado e Mantemento de Máquinas, Operacións e Equipamentos de Elaboración de Produtos Alimentarios, Operacións de Produción Agraria, Patronaxe e Confección, Peiteado, Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico, Procedementos Sanitarios e Asistenciais, Procesos Comerciais, Procesos de Xestión Administrativa, Produción de Artes Gráficas, Servizos á Comunidade, Servizos de Restauración, Sistemas e Aplicacións Informáticas, Soldadura, Técnicas e Procedementos de Imaxe e Son

Corpo de profesores de Escolas Oficiais de Idiomas

 Alemán (oposición libre), Inglés (libre e acceso A1-A1), Francés (acceso A1-A1)

Corpo de Profesores de Música e Artes Escénicas

Acordeón, Clarinete, Fagot, Gaita, Óboe, Saxofón, Trompa, Tuba, Viola, Violonchelo, Danza Clásica, Danza Contemporánea, Linguaxe Musical

Corpo de profesores de Artes Plásticas e Deseño

Debuxo Artístico e de Cor, Deseño de Interiores, Deseño de Moda, Deseño Gráfico, Fotografía, Volume

 

Corpos/Tipos Ingreso   Promoción interna Total
Mestres 747   747
Profesores de Ensino Secundario 781 260 1041
Profesores técnicos de FP 363   363
Profesores de EOI 30 38 (de A1-A1) 68
Profesores de CMUS 85   85
Profesores de Artes plásticas e deseño 30 10 40
Catedráticos de Ensino Secundario   1232 (de A1-A1) 1232
Catedráticos de EOI   50 (de A1-A1) 50
Catedráticos de Artes Plásticas e Deseño   18 (de A1-A1) 18
Inspectores de educación   10 10
TOTAIS 2036 1618 3654