OPOSICIÓNS - Información da asesoría xurídica da Xunta sobre acumulación de ofertas


29 Mai, 2020

WEB - Informe solicitado o 28.05.2020 polo director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería deEducación, Universidade e Formación Profesional acerca da posibilidade, co ordenamento xurídicovixente, de acumular a oferta pública de emprego para o acceso aos corpos docentes regulados na Leiorgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, no ámbito de xestión da administración educativa galegacorrespondente ao ano 2020, xa aprobada, coa que eventualmente poida aprobarse correspondente aoano 2021.

() En resumo, coa normativa en vigor non é posible acumular a oferta pública de emprego para o acceso aoscorpos docentes regulados na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, correspondente ao ano 2020, coa que eventualmente poida aprobarse para o ano 2021, pois xa se acadaron as taxas de estabilización de empregotemporal e, como ben sinalou o Ministerio, precísase unha lei de orzamentos do Estado para aprobar asofertas de emprego público de estabilización de emprego temporal do 2021 en diante. En consecuencia, áeventual oferta do ano 2021 non se lle aplicaría o réxime especial e transitorio previsto na disposicióntransitoria terceira do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro.