Convocatoria de prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas en universidades


02 Xul, 2020

DOG ORDE do 18 de xuño de 2020 pola que se aproban as bases e se anuncia a convocatoria pública de prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o ano 2020 (código de procedemento PL500F).

Universidade de Bangor (Bangor University) Reino Unido

Universidade Autónoma de Barcelona (Universitat Autònoma de Barcelona)

Universidade de Cork (University College Cork) Irlanda

Universidade de Kiel (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)Alemaña

Universidade de Miño (Universidade do Minho) Portugal

Universidade de Deusto (Deustuko Univertsitatea) País Vasco

A contratación por parte das universidades das persoas seleccionadas abranguerá, como máximo, un período que non excederá os tres anos.

O importe íntegro anual que percibirán os adxudicatarios tamén se indica, respecto de cada praza, no anexo II.

1. As solicitudes presentaranse no modelo normalizado recollido como anexo I nesta orde. O formulario da solicitude estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo https://sede.xunta.gal e na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística, no enderezo http://www.lingua.gal/portada.

2. As persoas interesadas poderán solicitar, como máximo, 3 destinos que deberán relacionar no anexo I por orde de preferencia.

3. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.