RD-lei 31/2020 de medidas urxentes no ámbito da educación non universitaria


30 Set, 2020

BOEReal Decreto-lei 31/2020, do 29 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito da educación non universitaria.

Artigo 2. Exención temporal do requisito de formación pedagóxica e didáctica de posgrao, ou equivalente, para o nomeamento de funcionarios interinos nomeados con carácter excepcional para prazas necesarias para a atención docente orixinada pola pandemia da COVID-19

Artículo 3. Procedimientos selectivos para estabilización de empleo temporal sexan aprobadas polas distintas Administracións educativas e publicadas nos respectivos «Diarios Oficiais» nos exercicios 2017 a 2021

Artigo 4. Adaptación do currículo e das programacións didácticas.

Artigo 5. Criterios de avaliación e promoción en Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato.

Artigo 6. Criterios para a titulación na Educación Secundaria Obrigatoria e en Bacharelato.

Artigo 7. Supresión das avaliacións de final de etapa previstas nos artigos 21 e 29 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.

Artigo 8. Cómputo do calendario escolar.

Artigo 9. Medidas no ámbito da formación profesional do sistema educativo.

Artigo 11. Medidas para os ensinos profesionais de Artes Plásticas e Deseño.

Artigo 12. Medidas para os ensinos artísticos superiores.

Artículo 13. Medidas para os ensinos deportivos.

Artigo 14. Medidas para os ensinos de idiomas.

Artigo 16. Medidas no ámbito de certificados de profesionalidade da formación profesional para o emprego.