Instrucións para desenvolver RD lei 31/2020 sobre medidas urxentes no ámbito educativo


25 Nov, 2020

DOG - RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Real decreto lei 31/2020, do 29 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito da educación non universitaria.

Artigo 2. Medidas en materia de persoal docente non universitario

1. Ata a finalización do curso académico en que as autoridades correspondentes determinen que deixaron de concorrer as circunstancias extraordinarias derivadas da pandemia da COVID-19, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos poderá realizar convocatorias para incorporar ás listas de aspirantes a realizar interinidades e substitucións nas distintas especialidades dos corpos docentes aspirantes que, reunindo todos os demais requisitos establecidos para o acceso á docencia, non posúan a formación pedagóxica e didáctica de posgrao ou equivalente exixida.

2. Terán prioridade, en todo caso, as persoas aspirantes ao desempeño de postos en réxime de interinidade e substitución que estean en posesión do título oficial de posgrao que acredite a súa formación pedagóxica e didáctica, ou formación equivalente.

3. En ningún caso consolidará a prioridade na lista prevista no Acordo do 20 de xuño de 1995 o persoal que acceda inicialmente á lista correspondente sen estar en posesión da formación pedagóxica e didáctica exixible con carácter xeral.

4. O persoal que, se é o caso, sexa chamado para prestar servizos sen estar en posesión do título oficial de posgrao que acredite a formación pedagóxica e didáctica, deberá realizar a formación que sobre este particular deseñe a Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Artigo 3. Criterios de avaliación e promoción na educación infantil, primaria, educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de réxime especial