Apertura do prazo para solicitar intercambios provisionais de prazas (PES)


10 Set, 2021

WEBIntercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte os ensinos regulados na lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, en centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (Procedemento ED002A  na sede electrónica)

do 10 ao 15 de setembro (Secundaria CADP)  tal e como recolle o punto 3. Resolución definitiva do CADP despois do 15 de agosto - 4 días hábiles

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos, a través do modelo oficial de solicitude segundo o anexo I que estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede. xunta. gal/)

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e firma admitidas pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 ( https://sede. xunta. gal/ chave365).

Non deberá presentarse ningunha documentación complementaria para a tramitación deste procedemento.

Cada unha das persoas interesadas en solicitar o intercambio provisional da praza terá que cubrir unha solicitude.

Na solicitude deberán constar os datos da persoa coa que queira solicitar o intercambio de praza, de maneira que haberá tantas solicitudes como persoas interesadas en intercambiar a praza. Solicitude (Anexo I)