Lei 20/2021, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público


29 Dec, 2021

BOE - Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público

Esta Lei entra en vigor mañá, 30 de decembro de 2021.

Modifícase o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. É interesante lelo en detalle, pero sobre todo a Disposición adicional sexta: Convocatoria excepcional de estabilización de emprego temporal de longa duración.

Os detalles concretos da aplicación desta Lei, deben desenvolverse regulamentariamente, polo que aínda se descoñecen algúns aspectos concretos tales como a modificación do RD 276 de oposicións.