O Tribunal Supremo resolve recoñecer o complemento por maternidade nas pensións aos homes.


03 Mar, 2022

WEB - Recoñecemento do complemento de pensión por achega demográfica para os homes

O Tribunal Supremo, na súa deliberación do día 16 de febreiro de 2022, resolveu que o complemento por maternidade nas pensións debe recoñecerse con efectos retroactivos aos homes que estivesen na mesma situación que as mulleres.

Na súa redacción orixinal, o artigo 60 da lei Xeral da Seguridade Social de 2015 recoñeceu un complemento por maternidade ás mulleres que cumprisen determinados requisitos. A sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 12 de decembro de 2019 declarou que o Dereito da Unión oponse a unha norma que recoñece o dereito ao complemento ás mulleres nas condicións previstas no devandito precepto, mentres que o nega aos homes que se atopen en idéntica situación.

A Seguridade Social española entendía que o dereito ao complemento dos homes que cumprisen eses requisitos debía recoñecerse unicamente con efectos a partir da publicación da sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, pero o Tribunal Supremo estableceu que os homes que reúnan as esixencias establecidas teñen dereito a que o complemento de pensión por achega demográfica recoñézaselles con efectos retroactivos. O complemento por maternidade en pensións de xubilación recoñeceuse desde o 1 de xaneiro de 2016 ata o 3 de febreiro de 2021, como un complemento de pensión por importe equivalente ao resultado de aplicar á pensión de xubilación, unha porcentaxe en función do número de fillos nados ou adoptados con anterioridade ao feito causante da pensión. Este complemento foi substituído polo complemento para a redución da brecha de xénero, que se recoñece unicamente ás pensións causadas a partir do 4 de febreiro de 2021. Para que os homes poidan ter dereito ao recoñecemento do complemento deberán interromper ou ver afectada a súa carreira profesional con ocasión do nacemento ou adopción, cumprindo unha serie de requisitos. O importe do complemento é para o ano 2022 de 28 euros mensuais, por cada fillo ou filla. A contía para percibir está limitada a catro veces devandito importe.

                                                                                                                                                                                                       Asesoría Jurídica ANPE Nacional