Fondo solidario e axudas para adquirir libros de texto e material escolar


18 Mai, 2022

DOG ORDE do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23 (códigos de procedemento ED330B, ED330G e ED330H).

Actualmente, o artigo único da Orde do 29 de maio de 2013 determina o período de vixencia dos libros de texto en 6 anos. Non obstante, a consideración de que o aconsellable é vincular calquera cambio nos libros de texto que esgotaron o período de vixencia de 6 anos ao proceso de implantación da Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, e á conseguinte adaptación dos currículos, constitúe unha circunstancia excepcional que xustifica a ampliación do período de vixencia dos libros de 4º e 6º de educación primaria e 2º e 4º de educación secundaria obrigatoria durante o curso 2022/23.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (ED330B-anexos I e II) dispoñible na aplicación fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Opcionalmente, poderá presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 22 de xuño de 2022 (este incluído).