MS - modificación do baremo para o concurso excepcional de méritos para procesos de estabilización.


14 Xun, 2022

WEB - Resumo da Mesa Sectorial no Ministerio sobre Avaliación das Sentenzas relativas á valoración como mérito dos certificados acreditativos do coñecemento de idiomas estranxeiros .

Debido á existencia de Sentenzas de distintos TSJ das CCAA e do Tribunal Supremo sobre a valoración doutros certificados acreditativos do coñecemento de idiomas estranxeiros como méritos nos sistemas de ingreso, o que obriga a modificar o RD 276/2007, o que farán na modificación que se realizará do mesmo no RD de integración do profesorado técnico de FP no corpo de Secundaria. O ministerio propón establecer un novo apartado 5 do punto 2 do Anexo I do RD 276/2007, para adaptalo ás resolucións xurisdicionais que esixen incluír na baremación de méritos dos concursos o coñecemento de idiomas estranxeiros, con independencia da posibilidade de estar en posesión dunha titulación de EOI (apartado 2.4).

Engádese un novo parágrafo 5 ao apartado 2 (II. Formación académica) do Anexo I (Especificacións ás que deben axustarse os baremos de méritos para o ingreso aos diferentes CORPOS:  "2.5 Dominio de idiomas estranxeiros.

2.5.1 Por aqueles certificados de coñecemento dunha lingua estranxeira, expedidos por centros oficiais, que se determinen nas convocatorias e acrediten a competencia lingüística nun idioma estranxeiro de nivel avanzado C1 ou C2, segundo a clasificación do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas: 0,500 puntos.

Os certificados das Escolas Oficiais de Idiomas non se baremarán por este subapartado. Así mesmo, cando se presenten por este apartado para a súa baremación varios certificados acreditativos da competencia lingüística nun mesmo idioma, só se valorará o de nivel superior.

Dende ANPE solicitamos que nos pasen a sentenza ou sentenzas nas que se basea a modificación proposta. E coñecer a literalidade das mesmas para analizar se a interpretación que realiza o ministerio correspóndese co recollido nas sentenzas, queremos coñecer se estas sentenzas afectarán os procesos selectivos que están agora mesmo en marcha e, de ser así, se se vai mandar, desde o Ministerio, ás CCAA, instrucións para a súa aplicación.

Respecto a a modificación proposta, pedimos que sexa o Ministerio o que fixe os certificados que serían válidos, e non deixe ás CCAA que os fixen nas súas convocatorias, e así evitar desigualdades.

Esta nova modificación do RD 276/2007, que se volve a parchear, demostra de novo, xa non só as súas deficiencias nas concepcións das probas da fase de oposición que desde ANPE levamos anos denunciando, senón tamén o obsoleto e desfasado dun baremo que se deseñou hai case 15 anos, non só neste tema da competencia lingüística onde só contémplase ata o nivel B2 das EEOOII, senón tamén nas titulacións recoñecidas como equivalentes a efectos de docencia, por poñer outro exemplo máis, á marxe das probas da oposición.

Dende o ministerio respóstannos que remitirannos as sentenzas.  A urxencia tráena polo inminente proceso de concurso de méritos dos procesos de estabilización, que se quere realizar de maneira coordinada en todo o Estado e para que a baremación sexa idéntica nese proceso.

En canto a afectar a procesos iniciados, viña a realizar esta valoración no apartado 3. Se hai Sentenzas nas CCAA para realizar esas valoracións de competencias lingüística, é porque esas CCAA non o contemplaban no seu apartado 3 doutros méritos e fóronos incluíndo. Por tanto, a modificación aquí presentada só afectará o concurso excepcional de méritos. Sobre os tempos que se manexan para a convocatoria de concurso de méritos, esta realizarase despois da publicación do RD de integración do profesorado técnico de FP no corpo de Secundaria (prevista para os meses de outubro-novembro e onde se incluirá esta modificación do RD 276/2007), será practicamente igual en todas as CCAA e acordarase que as certificacións que poidan ser válidas sexan as mesmas, polo menos nas CCAA que participen no concurso de méritos de maneira coordinada e conxunta, á marxe de que será moi probable que o resto tamén o faga. 

ANPE Contigo - Docentes coma ti                  

informe-mesa-ministerio-14-06-2022