Unidades e postos de traballo nos centros de infantil, primaria e especial


12 Ago, 2022

DOGORDE do 26 de xullo de 2022 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

Situación do persoal docente

1. Aos centros que, como consecuencia das modificacións que se sinalan no artigo 1, incrementen o número de postos de traballo aplicaráselles o establecido na Orde do 30 de marzo de 1992, pola que se regula a mobilidade das funcionarias e dos funcionarios pertencentes ao corpo de mestras e mestres nos propios centros por incremento de postos de traballo.

Estes novos postos poderán ser solicitados polo profesorado con destino definitivo no centro que conte coa oportuna habilitación e accedese a este por concursos anteriores ao convocado no curso 1990/91, sempre que non acadase novo posto de traballo nel como consecuencia doutros procesos de adscrición ou de mobilidade no propio centro. Non obstante, poderaos solicitar o profesorado que, estando en posesión da correspondente habilitación, estea adscrito a postos de traballo que se vexan afectados por diminución nun número máximo igual á redución de postos.

2. Así mesmo, aplicarase o Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de acceso a el.

3. Os procesos de mobilidade, regulados na Orde do 30 de marzo de 1992, que se produzan como consecuencia desta orde desenvolveranse durante o mes de setembro de 2022 e terán efectos do primeiro día do mesmo mes.