ANPE asina a nova addenda ao acordo de interinos


31 Mar, 2023

WEBADDENDA ao Acordo do 20 de xuño de 1995, polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, adaptado a Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público.

Esta mañá ANPE Sindicato Indepediente asinou, xunto co resto de Organizacións que suscriben o Acordo de Interinos, a nova Addenda que adapta o devandito acordo aos recentes cambios lexislativos (tanto no ámbito educativo como laboral).

Á espera da súa publicación no DOG.