Educación infantil

>> Curso 24/25:

 

​>> Normas Xerais:

  • Acordo de AGRUPAMENTOS de cursos en infantil e primaria (10/072009).  (EN VIGOR co acordo do 11/10/23)

 

>> Profesorado:

    >> GUÍA de ANPE para  a ADSCRICIÓN DO PROFESORADO ao INICIO do CURSO

​REDUCIÓN HORARIA resumida

   

 

  • HABILITACIÓNS (Xuño e Setembro

LINK a solicitude 

 RD 1594/2011, de 4 de noviembre, polo que se establecen as especialidades docentes do Corpo de Mestres que desempeñen as súas funcións nas etapas de Educación Infantil e de Educación Primaria reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE 9/11/11)

 Orde do 10 de xaneiro de 2012 pola que se establece o procedemento de recoñecemento de especialidades do persoal funcionario de carreira do corpo de mestres.  (DOG 20/10/2012)

>> Consellos Escolares:

Decreto 92/1988, do 28 de abril, polo que se regulan os órganos de goberno dos centros públicos de ensino non universitario, modificado polo Decreto 279/1990, do 27 de abril e os decretos 324/1996, do 26 de xullo, 374/1996, do 17 de outubro, e Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro na disposición adicional terceira.1 para RENOVACIÓN PARCIAL.

 Orde do 21 de outubro de 1996 pola que se determinan aspectos para a elección dos membros do consello escolar nos centros docentes non universitarios sustentatados con fondos públicos, establece o procedemento de integración no consello escolar do profesorado, do alumnado e dos pais e nais do alumnado do primeiro ciclo da educación secundaria obrigatoria que cursen estudos nun centro de primaria, e determina a composición dos consellos escolares dos institutos de educación secundaria con menos de oito unidades.

 

 Afiliate Bolsa de traballo CADP Concursos de traslados Formacion O defensor do profesor Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Oposiciones