Educación infantil

 

 • Decreto 374/1996, do 17 de outubro polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria(ROC). (DOG 21/10/1996)                              
  • ORDE do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento (ROC) das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG 02/09/97) 
 • ORDE do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente as ordes do 1 de agosto de 1997, a do 22 de xullo de 1997, e a do 3 de outubro de 2000                      

**(Elección de horarios) (DOG 06/07/2010)

 • DECRETO 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de acceso a el. (DOG 01/09/2006)
 • FUNCIÓN TITORIAL E OUTRAS FUNCIÓNS DOCENTES Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente singular do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes. (DOG 24/07/2007)
 • Acordo de agrupamentos de cursos en infantil e primaria (10/072009)
 • Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 10/07/2009). 
 • Decreto 201/2003, do 20 de marzo Xestión económica (DOG 04/04/2003)

 CONSELLOS ESCOLARES  

 • Decreto 92/1988, do 28 de abril, polo que se regulan os órganos de goberno dos centros públicos de ensino non universitario, modificado polo Decreto 279/1990, do 27 de abril e os decretos 324/1996, do 26 de xullo, 374/1996, do 17 de outubro, e Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro na disposición adicional terceira.1 para RENOVACIÓN PARCIAL.
 • Orde do 21 de outubro de 1996 pola que se determinan aspectos para a elección dos membros do consello escolar nos centros docentes non universitarios sustentatados con fondos públicos, establece o procedemento de integración no consello escolar do profesorado, do alumnado e dos pais e nais do alumnado do primeiro ciclo da educación secundaria obrigatoria que cursen estudos nun centro de primaria, e determina a composición dos consellos escolares dos institutos de educación secundaria con menos de oito unidades.

 

HABILITACIÓNS (Xuño e Setembro

LINK a solicitude 

 

 Afiliate Bolsa de traballo CADP Concursos de traslados Formacion O defensor do profesor Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Oposiciones