FORMACIÓN PROFESIONAL

 

>> CURSO 24/25 

Resolución do 10 de xullo de 2024 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo no curso 2024/25.

Resolución do 10 de xullo de 2024 da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan instrucións sobre a ordenación e a organización dos graos D e E de formación profesional para o curso 2024/25

CURSO 23/24

>> ​NORMAS XERAIS

RD12//2014 derogado, a excepción do apartado b) do artígo1 e dos anexos I a XIV 

Real Decreto 276/2007, de 23 de febreiro, polo que se aproba o regulamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes a que se refire a LOE, e se regula o réxime transitorio de ingreso a que se refiere a disposición transitoria decimosétima da citada lei.

 

 

 

​>> PROFESORADO

​** ​ACCESO Á FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE - Requisitos para sectores singulares da Formación Profesional

 

 

>> INFORMACIÓN FP MINISTERIO

>> INFORMACIÓN FP en GALICIA

>> Busca a equivalencia do teu antigo título de FP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afiliate Bolsa de traballo CADP Concursos de traslados Formacion O defensor do profesor Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Oposiciones