Profesorado:

 

Ensinanzas de Idiomas

 

NORMATIVA de idiomas

  • Documento de Organización de Centros DOC EOIÉ o documento que recolle a organización do centro  se dirixe ao Servizo Provincial de Inspección Educativa, para cubrir a documentación correspondente ao centro co obxectivo de  informar ao inspector ou inspectora da organización do centro educativo.

 

>> NOVO PLAN DE ESTUDOS - ACCESOS

>> TABLA DE EQUIVALENCIAS no MCERL

>> Escolas Oficiais de Idiomas en Galicia

 

 

Ensinanzas Artísticas

Ensinanzas de música

>> Normativa de ámbito estatal

>>Normativa de ámbito galego

  • DECRETO 223/2010, do 30 de decembro, polo que se establece o ROC (Regulamento orgánico dos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza de Galiza. DOG do 19 de xaneiro de2011).

  • ORDE do 4 de agosto de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 223/2010, do 30 de decembro, polo que se establece o ROC (Regulamento orgánico dos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG do 18 de agosto de 2011).

Normativa para Ensinanzas Superiores de Música 

  •  Instrución 7/2023, do 21 de xuño de 2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, para a aplicación do calendario do curso 2023/24 nos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza, e conservatorios superiores de música.

 

Normativa para Ensinanzas Profesionais de Música

 

Ensinanzas de Danza

Ensinanzas de Conservación e Restauración de Bens Culturais

  • Normativa de Conservación e Restauración 
  • DECRETO 174/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais, nas especialidades de bens arqueolóxicos, escultura e pintura.( DOG 30/11/2015
  • ORDE do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais en desenvolvemento do Decreto 174/2015 (DOG 01/12/2016
  • Documento de Organización de Centros DOC E. Arte : É o documento que recolle a organización do centro  se dirixe ao Servizo Provincial de Inspección Educativa, para cubrir a documentación correspondente ao centro co obxectivo de  informar ao inspector ou inspectora da organización do centro educativo.

Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño

Ensinanzas Superiores de Deseño

Ensinanzas Superiores de Arte Dramática

Ensinanzas Deportivas

 

 Afiliate Bolsa de traballo CADP Concursos de traslados Formacion O defensor do profesor Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Oposiciones