Dirección

  • DECRETO 222/2022, do 7 de decembro, polo que se regula a selección, nomeamento e cesamento dos directores e directoras dos centros docentes públicos. (DOG 11/01/23)
  • Decreto 120/2002, do 22 de marzo, polo que se regula a consolidación parcial do complemento de dirección (DOG 10/04/02) Modificación artº1: «3. Este complemento específico será incompatible coa percepción do compoñente singular do complemento específico pola titularidade de órganos unipersoais de goberno e co desempeño de postos de traballo docentes singulares que teñan asignada unha contía superior á establecida para as xefaturas de departamento»
  • Orde do 18 de febreiro de 2015 pola que se regula o complemento de consolidación parcial (DOG 09/03/15)
  • Orde do 21 de decembro de 2010 pola que se regula a avaliación das direccións (DOG 31/12/2010)
  • Real Decreto 894/2014, do 17 de outubro, polo que se desenrolan as características do curso de formación sobre función directiva (BOE 07/09/2014)

>> DOG ORDE do 22 de marzo de 2024 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento dos directores e directoras dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

 

CURSOS DE FORMACIÓN

  • Ministerio de Educación e FP a través do INTEF - BOE 1/06/23

 El desarrollo de la función directiva.
 Actualización de las competencias directivas.

  • Consellería de Cultura, Educación e Universidades - DOG 11/09/23:

Resolución do 11 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o curso de formación para o desenvolvemento da función directiva no ano 2023 que acredita para o acceso a postos de dirección en centros docentes públicos que impartan as ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, de Educación.

 

OUTRA NORMATIVA DE INTERESEAfiliate Bolsa de traballo CADP Concursos de traslados Formacion O defensor do profesor Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Oposiciones