Dirección

  • Decreto 29/2007, do 8 de marzo, polo que se regula a selección, nomeamento e cesamento dos directores e directoras dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG 12/3/2007) **** quedará derrogado este curso 20/21 coa publicación do novo Decreto
  • Decreto 120/2002, do 22 de marzo, polo que se regula a consolidación parcial do complemento de dirección (DOG 10/04/02)
  • Orde do 18 de febreiro de 2015 pola que se regula o complemento de consolidación parcial (DOG 09/03/15)
  • Orde do 21 de decembro de 2010 pola que se regula a avaliación das direccións (DOG 31/12/2010)
  • Real Decreto 894/2014, do 17 de outubro, polo que se desenrolan as características do curso de formación sobre función directiva (BOE 07/09/2014)

 

  • MECD_Curso formación  para o acceso a función directiva dun centro (BOE 12/05/2015)
  • Convocatoria do curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva (DOG 29/10/2018)

  • Curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva (DOG 08/01/2019)

 

  • ORDE do 21 de abril de 2021 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG 30/04/2021)
  • ORDE do 27 de maio de 2020 pola que se prorroga o nomeamento da dirección de centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 05/06/2020)


Afiliate Eleccions sindicais 2020 O defensor do profesor Formacion Concursos de traslados CADP Oposiciones Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Bolsa de traballo LOMLOE