MUFACE garantiza a continuidade do cobro do subsidio de baixa por IT, RE e RLN


15 Abr, 2020

BOEResolución do 13 de abril de 2020, da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se garante durante o estado de alarma a continuidade do abono do subsidio por incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural dos mutualistas.

Esta resolución dítase para dar cobertura á xestión dos órganos de persoal e de MUFACE en aras de manter o pago do subsidio a quen xa o viñesen percibindo con anterioridade á declaración do estado de alarma, sempre que o órgano de persoal acredite o mantemento da situación de IT, RE, RLN a pesar de non dispoñer de licenzas ou partes de confirmación, debido ás limitacións impostas polo estado de alarma e mentres dure este.

Precisamente para tal acreditación, esta resolución contempla a declaración responsable do mutualista como documento esixible en ausencia de parte, incidindo en que a obrigación do mutualista de informar o seu órgano de persoal, prevista no artigo 3 da Orde PRE 1744/2010, do 30 de xuño, non se ve afectada pola excepcións do estado de alarma.

Durante la vigencia del estado de alarma, con la finalidad de continuar pagando la prestación de IT iniciada antes de la declaración del mismo, los órganos de personal que excepcionalmente no puedan emitir licencias por enfermedad enviarán una comunicación a MUFACE con la relación de mutualistas que deben continuar en situación de IT, al no constar ninguna circunstancia que extinga dicha situación y, por tanto, deben continuar percibiendo la prestación.