Probas de acceso nos graos elemental e profesional das ensinanzas de música e de danza


29 Mai, 2020

WEB - Resolución sobre a realización das probas de acceso ao curso académico 2020/2021 nos graos elemental e profesional das ensinanzas de música e de danza

A proba de acceso ao primeiro curso do grao elemental desenvolveranse a partir do 1 desetembro, e de acordo cos calendarios específicos a tal efecto elaborados polos centros.Cada centro educativo establecerá o prazo de inscrición para estas probas de acceso, prazoque deberá circunscribirse ao mes de xuño.

Con carácter xeral, a proba de acceso ao primeiro curso do grao profesionaldesenvolveranse a través da modalidade non presencial, agás nos casos que, debido átipoloxía dos instrumentos ou ás características específicas da proba, esta deba realizarsede xeito presencial.

O prazo de inscrición para as probas de acceso ao primeiro curso do grao profesionalserá o abranguido entre o 1 e o 10 de xuño, ambos os dous incluídos. Os conservatoriosprofesionais de música e de danza, así como os centros autorizados, establecerán unprocedemento para que as persoas interesadas poidan inscribirse: a través da aplicacióninformática Centros.NET, do enderezo de correo electrónico do centro educativo, doutrosmedios non presenciais dos que dispoñan, ou de calquera xeito que estableza o centroeducativo e que non implique o acceso ao interior do mesmo.