Lista definitiva de centros admitidos no PLURIBACH


13 Xul, 2021

WEBLista definitiva de centros admitidos no bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2021/2022

Listaxe definitiva de centros admitidos

Contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Se transcorre o prazo máximo que se sinala no parágrafo segundo deste artigo sen que se publique a resolución definitiva, os centros solicitantes poderán entender desestimadas, por silencio administrativo, as súas solicitudes, para os efectos de interpoñer os recursos que proceda.